Declaració responsable per a esportistes majors d’edat

Descargar Declaración responsabilidad jugadores

Este documento hay que entregarlo físicamente firmado, no es válido su envio por correo electrónico

Esportistes majors dedat

En/na [Nom i cognoms]

DNI/NIE [Número];

EQUIP:

Declaro responsablement:

 1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
  1. No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  2. No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  3. No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
 3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.
 4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
 5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva [Nom de l’entitat esportiva], signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

Signatura

Sant Cugat       [dia]……          de [mes]……….             de 2020